Meghirdetésre került a 2022. évi keresztféléves magyar nyelvi és magyarságismereti pályázat!

A pályázat beküldési határideje: 2021. október 13., 24.00 (UTC+1)

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a képzés jelenleg a korábbitól eltérő helyszínen zajlik (1107 Budapest, Zágrábi út 1.). A kollégiumi elhelyezés a Hunyadi János úti szálláshelyen (Hotel Berlin, 1117 Budapest, Hunyadi János út 2.) történik.

A koronavírus járvány miatt a Külgazdasági és Külügyminisztérium a magyar nyelvi és magyarságismereti képzés előzetesen tervezett kezdési időpontját (2022. február 1.) elhalaszthatja vagy a képzésben távoktatási módszereket alkalmazhat, illetve súlyos helyzetben a képzést felfüggesztheti vagy elállhat a képzés indításától vagy felfüggesztés utáni folytatásától.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíj-pályázata magyar nyelvi és magyarságismereti keresztféléves képzésre a diaszpórában élő magyar származású személyek számáraa 2022-es tanévre
A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019 (III. 13.) KKM utasítás alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) a Balassi Bálint-ösztöndíjprogramban Márton Áron ösztöndíjpályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében a 2022-es tanévre, a Kárpát-medencén kívül, elsősorban a déli féltekén diaszpórában élő magyar származású személyek számára

MAGYAR NYELVI és MAGYARSÁGISMERETI KÉPZÉSRE.
1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A magyar nyelvi és magyarságismereti állami ösztöndíj célja a diaszpórában élő, magyar származású, külföldi állampolgárságú fiatalok magyarnyelv-tudásának és Magyarországgal kapcsolatos ismereteinek fejlesztése, elmélyítése. A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a KKM-ben kerül sor, a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. (a továbbiakban: KKM MDA Kft.) felnőttképzési intézmény közreműködésével. Az ösztöndíjprogram céljainak sikeres megvalósítása érdekében a KKM együttműködik a Magyar Diaszpóra Tanács tagszervezeteivel, különös tekintettel az ifjúsági közösségépítést elősegítő szervezetekkel, így a Külföldi Magyar Cserkészszövetséggel.

 

2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA

A program magyar nyelvi és magyarságismereti tanulmányokat tartalmaz, valamint lehetőséget nyújt Magyarországgal és az élő magyar kultúrával való aktív megismerkedésre is. A magyarságismereti tanulmányok keretében történelem, irodalom, földrajz, néprajz, művészettörténet és társadalomismeret tantárgyakat tanulnak az ösztöndíjasok. A program magyarságismereti tanulmányokból – nyelvi szinttől függően – záróvizsgával, azaz egy választott témából megírt záródolgozat megvédésével fejeződik be. A pályázó vállalja, hogy a tanév végén magyar nyelvből államilag elismert nyelvvizsgán vesz részt. (A nyelvvizsga szintje, típusa és az ennek megfelelően befizetendő vizsgadíj mértéke a nyelvi szintfelmérést végző bizottság döntésétől függ.)

A felnőttképzésben résztvevők a képzés sikeres abszolválása esetén tanúsítványt kapnak.

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az ösztöndíjszerződésben és/vagy a képzési szerződésben foglaltak megszegése esetén a képzésre és az elszállásolásra való jogosultság azonnal megszűnik és – az aláírt ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint – az addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

3. AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKA ÉS TARTALMA

A képzés időtartama 9 hónap (2022. február–június, 2022. szeptember–december)

A KKM az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:
– ingyenes képzés
– 45 000 HUF/hó ösztöndíj (havonta fizetve)
– térítésmentes szálláshely
– diákigazolvány (kedvezményekre jogosít)
– egészségügyi szolgáltatás

A tervezett ösztöndíjas keretszám: 15 fő

4. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázat 18. életévét betöltött, elsősorban egyetemista korú, magyar származású fiatalok számára kerül kiírásra. A korhatár: 35 év. A pályázónak külföldi állampolgársággal kell rendelkeznie, de a magyar állampolgárság megléte nem kizáró ok. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a külföldi magyar közösségekben (cserkészet, néptánc, magyar iskola, magyar egyház stb.), illetve egyéb társadalmi körökben folytatott közösségi munka, egyetemi ajánlás, valamint a magyar kultúrával, művészettel vagy más területtel kapcsolatos tevékenységben való részvétel. A 2022-es (keresztféléves) tanévre szóló ösztöndíjpályázatra elsősorban a déli félteke országaiból várjuk a jelentkezőket.
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a képzés jelenleg a korábbitól eltérő helyszínen zajlik (1107 Budapest, Zágrábi út 1.). Szálláshelyet biztosítunk (Hunyadi János úti szálláshely – Hotel Berlin, 1117 Budapest, Hunyadi János út 2.).

5. A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE

A pályázat beküldési határideje: 2021. október 13., 24.00 (UTC+1)

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL, ELBÍRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A pályázat menete:

A pályázati felhívás az alábbi honlapon található:
https://balassischolarship.kormany.hu

1. A pályázati oldal
A pályázat beadása a https://spjelentkezes.mdakft.hu oldalon keresztül történik. Kérjük, hogy keresse fel az oldalt és az ott levő információk alapján készítse el és adja be a pályázatát!

2. A pályázat során beadandó mellékletek és igazolások
A pályázathoz szükséges mellékletek és igazolások a következők:
– a pályázó aláírt nyilatkozata: (formátum: .pdf) [kötelező melléklet],
– önéletrajz (formátum: .doc, .docx) [kötelező melléklet],
– kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról és a megszerzendő ismeretek otthoni hasznosításáról (formátum: .doc, .docx) [kötelező melléklet],
– (a nem magyar) útlevél vagy más be-és hazautazásra jogosító úti okmány másolata (formátum: .pdf) [kötelező melléklet],
– tanulmányi eredményeket is tartalmazó bizonyítvány másolata (formátum: .pdf) [kötelező melléklet],
– társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.) vagy elismert személyiség ajánlása (formátum: .pdf) [javasolt melléklet],

A pályázatok elbírálása

A pályázatokról szóló döntést a KKM által létrehozott Értékelő Bizottság hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező.
A KKM a határidő után beérkezett, illetve formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A pályázati eredmények közzététele

A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2021. október 30., amelyet követően 3 munkanapon belül a KKM írásban, elektronikus úton értesítést küld a pályázat eredményéről.
Az ösztöndíjat nyert pályázónak ezután szintén írásban, legkésőbb 2021. november 10-ig elektronikus úton nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e az ösztöndíjat.
A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy Magyarországra érkezését követően, a program részét képező kirándulások költségeihez való hozzájárulás címén, a képzés megvalósításában közreműködő KKM MDA Kft. részére befizet 180.000 HUF-t, amennyiben a kirándulásokat meg lehet valósítani.
A járványügyi helyzet alakulásának függvényében a KKM fenntartja a jogot arra, hogy a program részeként meghirdetett kirándulások szervezését elhalassza vagy törölje, illetve az azokon való részvétel feltételeit módosítsa. Ebben az esetben a befizetett összeg a kirándulások megvalósításának függvényében a pályázónak visszajár.

A pályázót érintő költségek:
– az utazás költségei (Magyarországra és haza)
– nyelvvizsgadíj (ECL B2 vagy C1 szint, kb. 35 000 HUF),
– két kötelező kirándulás költsége (180.000 HUF),
– tömegközlekedési bérlet,
– költőpénz (az étkezés, a tömegközlekedési bérlet és a személyes költségek fedezésére kb. 250 USD/hó ajánlott),
– szükség esetén „egyéb” típusú vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten.

7. AZ ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉNEK ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

– Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
– A pályázaton való részvétel, illetve az ösztöndíj elnyerése nem zárja ki, hogy a pályázó részt vegyen a várhatóan 2021 novemberében meghirdetésre kerülő Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram (DFP) pályázatán.
– A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a KKM, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig – de legfeljebb 2022. február 15. napjáig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak továbbá a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a KKM valamint a KKM MDA Kft. általi kezeléséhez az ösztöndíjas jogviszonyuk időtartama alatt. Ezen adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után.
– A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve és állampolgársága az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a KKM honlapján.
– A pályázó tudomásul veszi, hogy a KKM a járványügyi helyzetre való tekintettel a magyar nyelvi és magyarságismereti képzésének előzetesen tervezett kezdési időpontját (2022. február 1.) elhalaszthatja és/vagy a képzésben távoktatási módszereket alkalmazhat, illetve súlyos helyzetben elállhat a képzés indításától, dönthet a képzés felfüggesztéséről és a felfüggesztés megszüntetése utáni folytatásáról, továbbá határozhat a jelen pályázati felhívásban megállapított képzési időnél rövidebb képzési idő alkalmazásáról. A pályázó vállalja, hogy bármely előbbi körülmény bekövetkezése esetén, e körülményre alapozva a KKM-el, ill. a KKM MDA Kft.-vel szemben kártérítési igénnyel nem lép fel.
– A pályázó vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén, a képzésbe történő beiratkozás előtt kitölti és a egészségügyi szolgáltatónak visszaküldi az elektronikusan megküldött Egészségügyi kérdőívet. A képzésbe történő beiratkozás után részt vesz a KKM, illetve a KKM MDA Kft. által szervezett egészségügyi szűrővizsgálaton a veszélyhelyzet ideje alatt a külföldről érkező hallgatók egészségügyi alkalmassági vizsgálatát érintő egyes szabályokról szóló 16/2021. (I. 22.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján. Ha e szűrővizsgálat, vagy a szűrővizsgálatot végző orvos által előírt további egészségügyi vizsgálat vagy vizsgálatok eredményeképp a pályázó „képzésre egészségügyi szempontból nem javasolt” minősítést kap, vagy a pályázó megtagadja az előbbi szűrővizsgálat, illetve vizsgálatok elvégeztetését, akkor a pályázóval ösztöndíjszerződés és képzési szerződés megkötésére nem kerül sor. Amennyiben előbbi szerződés vagy szerződések már létrejöttek, azok azonnali hatállyal felmondásra kerülnek, az ösztöndíjas a képzésben a továbbiakban nem vehet részt és 3 napon belül köteles kiköltözni a szálláshelyről. Ha az ösztöndíjas a képzési időszak alatt „képzésre egészségügyi szempontból javasolt” minősítése „képzésre egészségügyi szempontból nem javasolt” minősítésre változik, ösztöndíjszerződése azonnali hatállyal felmondható.
– A pályázó vállalja, hogy a Covid-19 járvány alakulásától függően, saját maga költségén a Magyarországra való beutazáshoz és/vagy a szálláshelyre történő beköltözéshez és/vagy a képzésbe történő részvételhez kapcsolódóan, a KKM által meghatározott teszteket elvégezteti lakóhelyén és/vagy Magyarországon.
– Az ösztöndíjat elnyert pályázónak Magyarországra érkezését követően be kell fizetnie 180.000 HUF összeget a KKM MDA Kft. számára, a program részét képező kirándulások költségeihez való hozzájárulás címén, amennyiben a kirándulásokat meg lehet valósítani.
– Az KKM MDA Kft.-vel kötendő ösztöndíjszerződés és a képzési szerződés aláírása.

 

8. TÁJÉKOZTATÁS

Információ:

Dömötörné Hársi Sári – Charlotte Hársi Dömötör (Külföldi Magyar Cserkészszövetség)
E-mail: chaharsi@yahoo.com

Sasvári Tünde
E-mail: hungarologia@mdakft.hu
Telefon: +36 70 777 8552

__________________________________________________________________________________________

A pályázati kiírás és a pályázati adatlap megtalálható a Külgazdasági és Külügyminisztérium Balassi–ösztöndíjak (https://balassischolarship.kormany.hu), valamint a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (www.kmcssz.org) honlapján.

All Hungarian speakers should fill in the Hungarian-language form. Use the English-language form only if you do not speak Hungarian.