ÜNNEPI RAJZ- ÉS ESSZÉPÁLYÁZAT-a magyar zászló és címer megünneplésére-Nemzetstratégiai Kutatóintézet

A zászló és a címer a közösség összetartozásának jelképei. Számunkra, magyar emberek számára különösjelentőséggel bírnak. Ennek legfőbb oka, hogy bár Magyarország határai nem esnek egybe a magyarnemzet határaival, a nemzet nyelvi, kulturális és történelmi hagyományainál fogva mégis egységes. Ennekaz összetartozásnak – a Himnusz mellett – a legfontosabb jelképei a magyar zászló és a nemzeti címer.A Magyar Országgyűlés 18/2019. (VI. 18.) OGY határozata alapján – az Alaptörvényben rögzítettfelelősségviselés jegyében, az 1920. június 4-én aláírt békediktátum 100. évfordulójára emlékezve ésértékelve a 2010-ben megkezdett határokon átívelő békés nemzetegyesítési politika eredményeit – a 2020-as esztendőt a nemzeti összetartozás évének nyilvánította. Ezért ebben az évben – az emlékévhezkapcsolódóan – pályázóink „ÖSSZETARTOZUNK!” témakörben is benyújthatják pályamunkáikat.

ÜNNEPI RAJZ- ÉS ESSZÉPÁLYÁZAT


a magyar zászló és címer megünneplésére
2020. március 16.
I. A magyar zászló és címer ünnepe
A zászló és a címer a közösség összetartozásának jelképei. Számunkra, magyar emberek számára különös
jelentőséggel bírnak. Ennek legfőbb oka, hogy bár Magyarország határai nem esnek egybe a magyar
nemzet határaival, a nemzet nyelvi, kulturális és történelmi hagyományainál fogva mégis egységes. Ennek
az összetartozásnak – a Himnusz mellett – a legfontosabb jelképei a magyar zászló és a nemzeti címer.
A Magyar Országgyűlés 18/2019. (VI. 18.) OGY határozata alapján – az Alaptörvényben rögzített
felelősségviselés jegyében, az 1920. június 4-én aláírt békediktátum 100. évfordulójára emlékezve és
értékelve a 2010-ben megkezdett határokon átívelő békés nemzetegyesítési politika eredményeit – a 2020-
as esztendőt a nemzeti összetartozás évének nyilvánította. Ezért ebben az évben – az emlékévhez
kapcsolódóan – pályázóink „ÖSSZETARTOZUNK!” témakörben is benyújthatják pályamunkáikat.
Tekintettel ugyanakkor arra, hogy – Zrínyi Miklós magyar költő, hadvezér és hadtudós születésének 400.
évfordulója alkalmából – az Országgyűlés a 2020-as esztendőt Zrínyi Miklós-emlékévnek is nyilvánította
(51/2019. (XII. 12.) OGY határozat), a pályázók „Zrínyi Miklós – a költő és a hadvezér” témakörben is
pályázhatnak.
II. Pályázók
A Magyar Országgyűlés a magyar zászló és címer emléknapjául, így összetartozásunk egyik legfontosabb
ünnepéül március 16-át jelölte ki. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet – amely küldetéséből eredően az
emléknaphoz kapcsolódó ünnepségek és események szervezésében kiemelt feladatot vállal – a Kárpátmedencében, illetve a világban szétszórtan élő, valamennyi magát magyarnak valló óvodás, diák és
egyetemista számára pályázatot hirdet.
A pályázatok három témakörben (Magyar zászló és címer, „ÖSSZETARTOZUNK”, valamint „Zrínyi
Miklós – a költő és a hadvezér”), illetve két műfajban (rajz és esszé), és a rajzpályázat esetében hét, míg
az esszépályázat esetében három korcsoportban kerülnek kiírásra.
III. Műfajok – rajz- és esszépályázat
1) Műfaj: rajzpályázat
Korcsoportok:
1. korcsoport: Óvoda
2. korcsoport: Általános Iskola I-II. osztály
3. korcsoport: Általános iskola III-IV. osztály
4. korcsoport: Általános iskola V-VI. osztály
5. korcsoport: Általános iskola VII-VIII. osztály
6. korcsoport: Középiskola
7. korcsoport: Egyetem
(Eltérő felosztású iskolarendszer esetén a kornak megfelelő csoportba sorolhatja magát a pályázó)
Az ünnepi rajzpályázat témaköre, tárgya és kivitelezési eszköztára:
A pályázó a magyar zászlót és/vagy címert, a történelmi zászlókat, illetve a határon túli nemzetrészek
zászlóit, továbbá saját, a nemzeti összetartozásunkat, illetve Zrínyi Miklós életét és/vagy munkásságát
kifejező ábrázolását a rajz, a grafika, a kollázs, illetve a festészet bármelyik (monochrom vagy színes)
technikájával megjelenítheti, azt valamely egyéni hangulat, téma, emlékkép vagy történelmi eseménnyel
összefüggésben ábrázolva.
A benyújtott pályamunka az 1-3. korcsoportban (Óvoda, Általános Iskola I-II. és III- IV. osztály) A4–es
formátum, a 4-5. korcsoportban (Általános iskola V-VI. és VII-VIII. osztály) maximum A3–as formátum,
a 6-7. korcsoportban (Középiskola és Egyetem) pedig szabadon választott formátum lehet.
Mindegyik kategóriában a pályaművek anyaga papír, karton, farost vagy vászon lehet.
2) Műfaj: esszépályázat
Korcsoportok:
1. korcsoport: Általános iskola VII-VIII. osztály
2. korcsoport: Középiskola
3. korcsoport: Egyetem
(Eltérő felosztású iskolarendszer esetén a kornak megfelelő csoportba sorolhatja magát a pályázó)
Az ünnepi esszépályázat témaköre, tárgya és kivitelezési eszköztára:
A pályázó a magyar zászlót és/vagy címert, a történelmi zászlókat, illetve a határon túli nemzetrészek
zászlóit, valamint a velük összefüggő történelmi személyiség életét, továbbá nemzeti összetartozásunk
értelmezésének kifejezését, illetve Zrínyi Miklós életét és/vagy munkásságát jelenítheti meg az esszé
műfajában 4 000 – 10 000 leütésben, azt tetszése szerint, valamely egyéni hangulat, téma, emlékkép vagy
történelmi eseménnyel összefüggésben írásban ábrázolva. A pályamunka PDF formátumban digitális úton
küldhető be. Kérjük, hogy a pályázó az esszét a kiírásban szereplő adatok, valamint saját e-mail
elérhetőségének feltüntetése mellett küldje be!
IV. A pályamunkák beküldésének általános feltételei:
Egy pályázó egy műfajban egy pályázatot nyújthat be.
A postai úton beküldött pályamű hátoldalán (attól elválaszthatatlanul) vagy – az elektronikusan elküldött
pályázat esetében – az e-mail szövegében kötelező jelleggel fel kell tüntetni az alábbi adatokat:
 a pályamű címét
 a pályázó nevét
 a pályázat műfaját
 a pályázó korcsoportját
 a pályázó elérhetőségét (telefonszámot mindenképp, e-mail címet lehetőség szerint)
 a felkészítő tanár nevét (amennyiben van)
 a tanintézmény megnevezését és e-mail elérhetőségét
 a diaszpóra szervezet vagy magyar iskola nevét és e-mail elérhetőségét.
A pályázatok beküldésének módja:
A rajzpályázat esetében:
 a Kárpát-medencében élő pályázók postai úton az alábbi postacímre: Nemzetstratégiai
Kutatóintézet 1368 Budapest Pf.: 178., míg
 a diaszpórában élő pályázók scannelve, elektronikus formában a rajz@nski.gov.hu e-mail címre
küldhetik pályázataikat.
Az esszépályázatot benyújtók pályamunkáikat az alábbi e-mail címre küldhetik: essze@nski.gov.hu.
A művek beérkezési határideje 2020. február 17., hétfő déli 12.00 (CET).
A pályázók a pályamű beküldésével elfogadják, hogy a díjazott pályaművek kiállításának, kiadásának,
bemutatásának, közzétételének jogáról, beküldött személyes adataik (felkészítő tanáruk nevének kiírásával)
feltüntetése mellett, a kiíró javára lemondanak.
Hiányosan, a kért adatok feltüntetése nélkül benyújtott pályázatokat nem fogadunk el, éppúgy ahogy a
határidő lejártát követően benyújtott pályázatot sem. Felkészítő tanár feltüntetése nem kötelező.
Pályaműveket nem áll módunkban visszaküldeni!
A rajzpályázat esetében felhívjuk a kedves pályázók és felkészítő tanáraik figyelmét, hogy scannelt
formában – a földrajzi távolság miatt – csak a diaszpórában (pl. Nyugat-Európában vagy a
tengerentúlon) élő magyar fiatalok pályázatait fogadjuk el! A Kárpát-medencéből – így
Magyarországról, Felvidékről, Erdélyből és Székelyföldről, Kárpátaljáról, Délvidékről és Őrvidékről
– érvényes pályázatot csak postai úton fogadunk el, ugyanis a díjazott rajzok – az elmúlt évekhez
hasonlóan – kiállításra kerülnek a pályázat lezárulta után!
V. A díjazottak elismerése:
A pályamunkák műfajonként és korcsoportokként kerülnek elbírálásra. A pályázat kiírói a korcsoportok
első három legjobbnak ítélt pályamunka alkotóit jutalomban részesítik. A kiírók a kiemelkedő tehetségű
pályamunkákat különdíjjal is jutalmazhatják.
A díjazott pályázók felkészítő tanárai (ha a pályamű beküldésekor a leírtak szerint megjelölésre kerülnek)
szintén elismerésben részesülnek.
Rajzpályázat:
Az 1-5 korcsoport helyezettjeinek díjazása:
1. díj: 50.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
2. díj: 25.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
3. díj: 15.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
A 6. korcsoport helyezettjeinek díjazása:
1. díj: 100.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
2. díj: 50.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
3. díj: 25.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
A 7. korcsoport helyezettjeinek díjazása:
1. díj: 150.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
2. díj: 100.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
3. díj: 50.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
Esszépályázat:
Az 1. korcsoport helyezettjeinek díjazása:
1. díj: 50.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
2. díj: 25.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
3. díj: 15.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
A 2. korcsoport helyezettjeinek díjazása:
1. díj: 100.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
2. díj: 50.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
3. díj: 25.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
A 3. korcsoport helyezettjeinek díjazása:
1. díj: 150.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
2. díj: 100.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
3. díj: 50.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
A pályázat fővédnöke:
Dr. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes
A pályázat védnökei:
Wittner Mária, ’56-os szabadságharcos
Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára
Dr. Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára
Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke
A rajzpályázat zsűrije:
A zsűri elnöke:
Jankovics Marcell Kossuth-díjas, Leonardo da Vinci-díjas, a Magyar Érdemrend középkereszt a csillaggal
kitüntetett grafikusművész, filmrendező, Magyarország Érdemes Művésze, a Nemzet Művésze, a Magyar
Művészeti Akadémia alelnöke.
A zsűri tagjai továbbá:
Erfán Ferenc Boksay József-díjjal és Erdélyi Béla-díjjal kitüntetett kárpátaljai festőművész, a Boksay
József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeum igazgatója, a Magyar Művészeti Akadémia rendes
tagja;
Rényi Krisztina Ferenczy Noémi-díjas, IBBY-díjas, a párizsi „Oktogon” grafikai nagydíjjal kitüntetett
grafikusművész;
Molnár János, a Magyar Kultúra Alapítvány és a Jászok Egyesületének Nívódíjával kitüntetett
festőművész, grafikusművész;
Tóth Norbert, a Forrás Művészeti Intézet igazgatója.
Az esszépályázat zsűrije:
A zsűri elnöke:
Takaró Mihály Magyar Örökség Díjas, Erdélyi Magyar Örökség Díjas, a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztjével és József Attila-díjjal kitüntetett író, irodalomtörténész, tanár
A zsűri tagja továbbá:
Sebők Melinda MTA Kutatói Pályadíjas, Bonis Bona-díjas irodalomtörténész, tanár, a Károli Gáspár
Református Egyetem Modern Magyar Irodalomtudományi Tanszékének egyetemi docense
Egyéb tudnivalók: A pályázat eredményét a Nemzetstratégiai Kutatóintézet a honlapján (www.nski.hu)
teszi közzé március elején. A díjazottak a díjak átadásának részleteiről külön tájékoztatást is kapnak majd.
A pályázattal kapcsolatos esetleges egyéb információk a rajz@nski.gov.hu, illetve az essze@nski.gov.hu email címen, valamint a +36 1 896 7547-es telefonszámon kérhetőek.

https://hungarianhub.com/wp-content/uploads/2022/01/lanchid_brooklyn_bridge_small.jpg

Ne maradj le semmiről!

Iratkozz fel hírlevelünkre és értesülj elsőként híreinkről, újdonságainkról!


szia@hungarianhub.com

HungarianHub Inc.

Daytona Beach, FL 32114

szia@hungarianhub.com

HungarianHub Inc.

Daytona Beach, FL 32114

© 2024 Minden jog fenntartva | HungarianHub

Bejelentkezés

Regisztrálás

Show Password

A személyes adataid csak az oldal működéséhez használjuk fel, harmadik félnek nem adjuk tovább. Adatkezelési tájékoztató.

Van már fiókod?

Elveszett jelszó

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.